موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
تهران

Workshop Speaking

۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop LifeSkills

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Writing Task 2 Essentials

۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Reading

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Grammar

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Writing Task 1AC

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Listening

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Lifeskills

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Reading

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Writing Task1 Ac

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Writing Task 2

۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Speaking

۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Writing Task 1GT

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Grammar

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه

Speaking Workshop

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه
تهران

Workshop Reading

۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال
شرکت در کاگاه