لیست آزمون های آیلتس ایرسافام

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Mar 5, 2020 - پنجشنبه 15 اسفند ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 5, 2020 - پنجشنبه 15 اسفند ,1398
Rasht
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 5, 2020 - پنجشنبه 15 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Sari
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Sari
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
3.94.129.211