لیست آزمون های آیلتس در مشهد

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
General
IELTS
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
General
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 8, 2020 - شنبه 19 بهمن ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Mashhad
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 18, 2020 - شنبه 30 فروردین ,1399
Mashhad
30,500,000 ریال
General
IELTS
Apr 18, 2020 - شنبه 30 فروردین ,1399
Mashhad
30,500,000 ریال
100.25.43.188