لیست آزمون های آیلتس در تهران

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Dec 12, 2019 - پنجشنبه 21 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 4, 2020 - شنبه 14 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 16, 2020 - پنجشنبه 26 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 8, 2020 - شنبه 19 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 22, 2020 - شنبه 3 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 5, 2020 - پنجشنبه 15 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 4, 2020 - شنبه 16 فروردین ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Apr 4, 2020 - شنبه 16 فروردین ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 11, 2020 - شنبه 23 فروردین ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 18, 2020 - شنبه 30 فروردین ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Apr 18, 2020 - شنبه 30 فروردین ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 30, 2020 - پنجشنبه 11 اردیبهشت ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
May 9, 2020 - شنبه 20 اردیبهشت ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
May 16, 2020 - شنبه 27 اردیبهشت ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
May 21, 2020 - پنجشنبه 1 خرداد ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
May 21, 2020 - پنجشنبه 1 خرداد ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
May 30, 2020 - شنبه 10 خرداد ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
May 30, 2020 - شنبه 10 خرداد ,1399
Tehran
30,500,000 ریال
3.94.129.211