لیست آزمون های آیلتس در تهران

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Oct 19, 2019 - شنبه 27 مهر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Oct 26, 2019 - شنبه 4 آبان ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Oct 26, 2019 - شنبه 4 آبان ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Nov 2, 2019 - شنبه 11 آبان ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Nov 7, 2019 - پنجشنبه 16 آبان ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Nov 7, 2019 - پنجشنبه 16 آبان ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Nov 16, 2019 - شنبه 25 آبان ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Nov 30, 2019 - شنبه 9 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Dec 7, 2019 - شنبه 16 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Dec 7, 2019 - شنبه 16 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Dec 12, 2019 - پنجشنبه 21 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Dec 21, 2019 - شنبه 30 آذر ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 4, 2020 - شنبه 14 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 16, 2020 - پنجشنبه 26 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 8, 2020 - شنبه 19 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 22, 2020 - شنبه 3 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 5, 2020 - پنجشنبه 15 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398
Tehran
30,500,000 ریال
34.239.160.113