لیست آزمون های آیلتس در اصفهان

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Jan 4, 2020 - شنبه 14 دی ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 8, 2020 - شنبه 19 بهمن ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 5, 2020 - پنجشنبه 15 اسفند ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 11, 2020 - شنبه 23 فروردین ,1399
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 18, 2020 - شنبه 30 فروردین ,1399
Isfahan
30,500,000 ریال
General
IELTS
Apr 18, 2020 - شنبه 30 فروردین ,1399
Isfahan
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
May 9, 2020 - شنبه 20 اردیبهشت ,1399
Isfahan
30,500,000 ریال
3.215.182.36