موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
B1 ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۰۵/۲۴

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

ielts

تهران
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

ielts

تهران
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

ielts

تبریز
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

ielts

تبریز
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

ielts

تهران
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

ielts

تهران
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

ielts

تهران
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

ielts

شیراز
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

ielts

شیراز
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

ielts

ساری
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

ielts

ساری
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون