لیست آزمون های آیلتس در ساری

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Sari
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Sari
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Sari
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Sari
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
May 30, 2020 - شنبه 10 خرداد ,1399
Sari
30,500,000 ریال
General
IELTS
May 30, 2020 - شنبه 10 خرداد ,1399
Sari
30,500,000 ریال
3.215.182.36