لیست آزمون های آیلتس در شیراز

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Nov 7, 2019 - پنجشنبه 16 آبان ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Nov 7, 2019 - پنجشنبه 16 آبان ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Dec 7, 2019 - شنبه 16 آذر ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Dec 7, 2019 - شنبه 16 آذر ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
3.85.214.0