لیست آزمون های آیلتس در شیراز

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 11, 2020 - شنبه 21 دی ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Feb 22, 2020 - شنبه 3 اسفند ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Mar 7, 2020 - شنبه 17 اسفند ,1398
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 11, 2020 - شنبه 23 فروردین ,1399
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
Apr 18, 2020 - شنبه 30 فروردین ,1399
Shiraz
30,500,000 ریال
General
IELTS
Apr 18, 2020 - شنبه 30 فروردین ,1399
Shiraz
30,500,000 ریال
Academic
IELTS
May 9, 2020 - شنبه 20 اردیبهشت ,1399
Shiraz
30,500,000 ریال
3.215.182.36