موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
Academic ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

ielts

اصفهان
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

ielts

اصفهان
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

ielts

اصفهان
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

ielts

اصفهان
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

ielts

اصفهان
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

ielts

اصفهان
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

ielts

اصفهان
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

ielts

اصفهان
۶۱,۵۱۰,۴۰۰ ریال
رزرو آزمون