موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
Academic ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ielts

اصفهان
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون