لیست آزمون های LIFESKILLS ایرسافام

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
General
LIFE SKILLS
Oct 24, 2019 - پنجشنبه 2 آبان ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
General
LIFE SKILLS
Nov 21, 2019 - پنجشنبه 30 آبان ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
General
LIFE SKILLS
Dec 12, 2019 - پنجشنبه 21 آذر ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
34.239.160.113