لیست آزمون های UKVI و LIFESKILLS ایرسافام

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
General
LIFE SKILLS
Dec 12, 2019 - پنجشنبه 21 آذر ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Jan 4, 2020 - شنبه 14 دی ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Jan 9, 2020 - پنجشنبه 19 دی ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Jan 23, 2020 - پنجشنبه 3 بهمن ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Feb 27, 2020 - پنجشنبه 8 اسفند ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
General
LIFE SKILLS
Mar 12, 2020 - پنجشنبه 22 اسفند ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Apr 4, 2020 - شنبه 16 فروردین ,1399
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Apr 4, 2020 - شنبه 16 فروردین ,1399
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Apr 16, 2020 - پنجشنبه 28 فروردین ,1399
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Apr 30, 2020 - پنجشنبه 11 اردیبهشت ,1399
Tehran
32,612,500 ریال
35.170.81.210