لیست آزمون های UKVI و LIFESKILLS ایرسافام

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
General
LIFE SKILLS
Sep 13, 2019 - جمعه 22 شهریور ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Sep 14, 2019 - شنبه 23 شهریور ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Oct 10, 2019 - پنجشنبه 18 مهر ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Oct 12, 2019 - شنبه 20 مهر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Oct 12, 2019 - شنبه 20 مهر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Oct 24, 2019 - پنجشنبه 2 آبان ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Nov 2, 2019 - شنبه 11 آبان ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Nov 21, 2019 - پنجشنبه 30 آبان ,1398
Tehran
24,655,000 ریال
Academic
UKVI
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
LIFE SKILLS
Dec 12, 2019 - پنجشنبه 21 آذر ,1398
Tehran
24,655,000 ریال