آزمون های آزمایشی ایرسافام

محکی جدی، پیش از آزمون اصلی

تمامی متقاضیان آزمون اصلی، با توجه به زمانی که صرف آمادگی برای آزمون می کنند و هزینه هایی که برای آن می پردازند، نیاز دارند پیش از آزمون، به شکلی مشابه آزمون اصلی ارزیابی شوند. 

آزمون های آزمایشی ایرسافام به دلیل ویژگی های خاص خود، امکانی جدی برای متقاضیان فراهم می آورد تا با وضعیت آمادگی خود آشنا شوند و در شرایط کاملا مشابه با آزمون اصلی، توانایی های خود را بسنجند.  شرایط اجرا و امکانات مشابه ، متقاضیان را با شرایط آزمون اصلی آشنا تر می کند به نحوی که در روز آزمون اصلی به دلیل آشنا بودن با سالن آزمون، مراحل کنترلی و شرایط و امکانات، استرس کمتری خواهند داشت.

برخی از ویژگی های آزمون های آزمایشی ایرسافام

main_5444cf6e872d7476f68db9fb6405bdf2.svgتنوع زمان و مکان

مرکز آموزش ایرسافام با افتخار در تمامی کلانشهر ها آزمون های آزمایشی خود را برگزار می نماید. همچنین جدول زمانی متنوع آزمون های ایرسافام این امکان را به متقاضیان می دهد که زمان انتظار زیادی را برای شرکت در آزمون صرف نکنند.

main_e27876c38801c9e168ead881a053f7ad.svg


امکان همکاری

چنانچه تمایل دارید در خصوص برگزاری آزمونهای آزمایشی ایرسافام در شهر یا موسسه خود اقدام نمایید، می توانید تمایل خود را  از طریق ایمیل Mock@irsafam.com به ما  اعلام نمایید. موسسه ایرسافام با افتخار، ضمن بررسی شرایط، نسبت به برقراری تماس با مرکز شما اقدام خواهد کرد.


ورود به پنل ماک

کاربران گرامی
 جهت ورود به پنل آزمون های ماک از لینک روبرو استفاده نماییدArray ( [0] => Array ( [id] => 3967 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2019-11-28 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 53 [rem] => 49 ) [1] => Array ( [id] => 3966 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2019-11-28 14:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 18 [rem] => 84 ) [2] => Array ( [id] => 3970 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2019-11-29 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 75 [rem] => 27 ) [3] => Array ( [id] => 7421 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2019-11-29 08:00:00 [venue] => Kerman [fee] => 1790000 [capacity] => 60 [registered] => 23 [rem] => 37 ) [4] => Array ( [id] => 4798 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-11-30 08:00:00 [venue] => Isfahan [fee] => 1790000 [capacity] => 190 [registered] => 133 [rem] => 57 ) [5] => Array ( [id] => 3972 [tType] => AC/GT [version] => G100 [tDate] => 2019-12-01 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 12 [rem] => 90 ) [6] => Array ( [id] => 3973 [tType] => AC/GT [version] => Y17 [tDate] => 2019-12-03 08:00:00 [venue] => Rasht-KADOOS CENTER [fee] => 1790000 [capacity] => 50 [registered] => 28 [rem] => 22 ) [7] => Array ( [id] => 3974 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-12-05 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 15 [rem] => 87 ) [8] => Array ( [id] => 4027 [tType] => AC/GT [version] => M090 [tDate] => 2019-12-06 08:00:00 [venue] => Hamedan-AFARINESH INSTITUTE [fee] => 1790000 [capacity] => 100 [registered] => 17 [rem] => 83 ) [9] => Array ( [id] => 3975 [tType] => AC/GT [version] => Y17 [tDate] => 2019-12-06 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 41 [rem] => 61 ) [10] => Array ( [id] => 3976 [tType] => AC/GT [version] => E134 [tDate] => 2019-12-09 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 10 [rem] => 92 ) [11] => Array ( [id] => 5190 [tType] => AC/GT [version] => E134 [tDate] => 2019-12-13 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 16 [rem] => 86 ) [12] => Array ( [id] => 6174 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2019-12-13 08:00:00 [venue] => Bandar Abbas-QFZ Organization [fee] => 1790000 [capacity] => 100 [registered] => 12 [rem] => 88 ) [13] => Array ( [id] => 3977 [tType] => AC/GT [version] => M090 [tDate] => 2019-12-19 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 11 [rem] => 91 ) [14] => Array ( [id] => 3978 [tType] => AC/GT [version] => S75 [tDate] => 2019-12-20 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 22 [rem] => 80 ) [15] => Array ( [id] => 5193 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2019-12-20 08:00:00 [venue] => Ahwaz-Pars Academy [fee] => 1790000 [capacity] => 85 [registered] => 27 [rem] => 58 ) [16] => Array ( [id] => 4799 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-12-21 08:00:00 [venue] => Shiraz [fee] => 1790000 [capacity] => 175 [registered] => 19 [rem] => 156 ) [17] => Array ( [id] => 6467 [tType] => AC/GT [version] => Y17 [tDate] => 2019-12-23 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [18] => Array ( [id] => 6693 [tType] => AC/GT [version] => G100 [tDate] => 2019-12-26 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 1 [rem] => 101 ) [19] => Array ( [id] => 6468 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2019-12-27 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 3 [rem] => 99 ) [20] => Array ( [id] => 6473 [tType] => AC/GT [version] => M090 [tDate] => 2019-12-27 08:00:00 [venue] => Sari-MELAL ANDISHE INSTITUTE [fee] => 1790000 [capacity] => 88 [registered] => 3 [rem] => 85 ) [21] => Array ( [id] => 6471 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2019-12-28 08:00:00 [venue] => Isfahan [fee] => 1790000 [capacity] => 190 [registered] => 13 [rem] => 177 ) [22] => Array ( [id] => 6470 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-12-29 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [23] => Array ( [id] => 6694 [tType] => AC/GT [version] => M090 [tDate] => 2020-01-02 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [24] => Array ( [id] => 5192 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2020-01-03 08:00:00 [venue] => Bushehr-IRAN OXFORD INSTITUTE [fee] => 1790000 [capacity] => 48 [registered] => 5 [rem] => 43 ) [25] => Array ( [id] => 6472 [tType] => AC/GT [version] => S75 [tDate] => 2020-01-03 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 1 [rem] => 101 ) [26] => Array ( [id] => 6474 [tType] => AC/GT [version] => G100 [tDate] => 2020-01-08 08:00:00 [venue] => Rasht-KADOOS CENTER [fee] => 1790000 [capacity] => 50 [registered] => 4 [rem] => 46 ) [27] => Array ( [id] => 6475 [tType] => AC/GT [version] => A125 [tDate] => 2020-01-10 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 1 [rem] => 101 ) [28] => Array ( [id] => 6476 [tType] => AC/GT [version] => E134 [tDate] => 2020-01-11 08:00:00 [venue] => Tabriz-IR120 [fee] => 1790000 [capacity] => 90 [registered] => 7 [rem] => 83 ) [29] => Array ( [id] => 6477 [tType] => AC/GT [version] => V148 [tDate] => 2020-01-13 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [30] => Array ( [id] => 6695 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2020-01-16 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 1 [rem] => 101 ) [31] => Array ( [id] => 6478 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2020-01-17 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [32] => Array ( [id] => 6479 [tType] => AC/GT [version] => S75 [tDate] => 2020-01-17 08:00:00 [venue] => Ahwaz-Pars Academy [fee] => 1790000 [capacity] => 85 [registered] => 2 [rem] => 83 ) [33] => Array ( [id] => 6480 [tType] => AC/GT [version] => E134 [tDate] => 2020-01-20 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [34] => Array ( [id] => 6481 [tType] => AC/GT [version] => Y17 [tDate] => 2020-01-24 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [35] => Array ( [id] => 6482 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2020-01-25 08:00:00 [venue] => Shiraz [fee] => 1790000 [capacity] => 175 [registered] => 1 [rem] => 174 ) [36] => Array ( [id] => 6483 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2020-01-27 08:20:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [37] => Array ( [id] => 6696 [tType] => AC/GT [version] => A125 [tDate] => 2020-01-30 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [38] => Array ( [id] => 6484 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2020-01-31 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 1 [rem] => 101 ) [39] => Array ( [id] => 6485 [tType] => AC/GT [version] => E134 [tDate] => 2020-02-01 08:00:00 [venue] => Isfahan [fee] => 1790000 [capacity] => 190 [registered] => 1 [rem] => 189 ) [40] => Array ( [id] => 6697 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2020-02-06 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [41] => Array ( [id] => 6487 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2020-02-07 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [42] => Array ( [id] => 6488 [tType] => AC/GT [version] => S75 [tDate] => 2020-02-10 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [43] => Array ( [id] => 5195 [tType] => AC/GT [version] => A125 [tDate] => 2020-02-14 08:00:00 [venue] => Zanjan-GOOYESH ACADEMY [fee] => 1790000 [capacity] => 100 [registered] => 0 [rem] => 100 ) [44] => Array ( [id] => 6489 [tType] => AC/GT [version] => M090 [tDate] => 2020-02-14 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [45] => Array ( [id] => 6490 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2020-02-15 08:00:00 [venue] => Tabriz-IR120 [fee] => 1790000 [capacity] => 90 [registered] => 0 [rem] => 90 ) [46] => Array ( [id] => 6491 [tType] => AC/GT [version] => G100 [tDate] => 2020-02-17 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 1 [rem] => 101 ) [47] => Array ( [id] => 6698 [tType] => AC/GT [version] => E134 [tDate] => 2020-02-20 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [48] => Array ( [id] => 6618 [tType] => AC/GT [version] => V148 [tDate] => 2020-02-21 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [49] => Array ( [id] => 6619 [tType] => AC/GT [version] => S75 [tDate] => 2020-02-22 08:00:00 [venue] => Shiraz [fee] => 1790000 [capacity] => 175 [registered] => 1 [rem] => 174 ) [50] => Array ( [id] => 6620 [tType] => AC/GT [version] => Y17 [tDate] => 2020-02-24 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [51] => Array ( [id] => 6621 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2020-02-26 08:00:00 [venue] => Rasht-KADOOS CENTER [fee] => 1790000 [capacity] => 50 [registered] => 0 [rem] => 50 ) [52] => Array ( [id] => 6699 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2020-02-27 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [53] => Array ( [id] => 6623 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2020-02-28 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [54] => Array ( [id] => 6624 [tType] => AC/GT [version] => Y17 [tDate] => 2020-02-29 08:00:00 [venue] => Isfahan [fee] => 1790000 [capacity] => 190 [registered] => 2 [rem] => 188 ) [55] => Array ( [id] => 6626 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2020-03-01 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [56] => Array ( [id] => 6700 [tType] => AC/GT [version] => A125 [tDate] => 2020-03-05 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [57] => Array ( [id] => 6627 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2020-03-06 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [58] => Array ( [id] => 6628 [tType] => AC/GT [version] => S75 [tDate] => 2020-03-09 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) [59] => Array ( [id] => 6639 [tType] => AC/GT [version] => M090 [tDate] => 2020-03-13 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 102 [registered] => 0 [rem] => 102 ) ) 1
دارای ظرفیت بیش از ۷۰٪ ظرفیت پر شده در حال اتمام ظرفیت ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون نوع سوال تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
AC/GT
Z27
پنجشنبه 7 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Z27
پنجشنبه 7 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
جمعه 8 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Z27
جمعه 8 آذر ,1398
KERMAN
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
شنبه 9 آذر ,1398
ISFAHAN
1,790,000 ریال
AC/GT
G100
یکشنبه 10 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Y17
سه‌شنبه 12 آذر ,1398
RASHT-KADOOS CENTER
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
پنجشنبه 14 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
M090
جمعه 15 آذر ,1398
HAMEDAN-AFARINESH INSTITUTE
1,790,000 ریال
AC/GT
Y17
جمعه 15 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
E134
دوشنبه 18 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
E134
جمعه 22 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
جمعه 22 آذر ,1398
BANDAR ABBAS-QFZ ORGANIZATION
1,790,000 ریال
AC/GT
M090
پنجشنبه 28 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
S75
جمعه 29 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
جمعه 29 آذر ,1398
AHWAZ-PARS ACADEMY
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
شنبه 30 آذر ,1398
SHIRAZ
1,790,000 ریال
AC/GT
Y17
دوشنبه 2 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
G100
پنجشنبه 5 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Z27
جمعه 6 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
M090
جمعه 6 دی ,1398
SARI-MELAL ANDISHE INSTITUTE
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
شنبه 7 دی ,1398
ISFAHAN
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
یکشنبه 8 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
M090
پنجشنبه 12 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
H111
جمعه 13 دی ,1398
BUSHEHR-IRAN OXFORD INSTITUTE
1,790,000 ریال
AC/GT
S75
جمعه 13 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
G100
چهارشنبه 18 دی ,1398
RASHT-KADOOS CENTER
1,790,000 ریال
AC/GT
A125
جمعه 20 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
E134
شنبه 21 دی ,1398
TABRIZ-IR120
1,790,000 ریال
AC/GT
V148
دوشنبه 23 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
H111
پنجشنبه 26 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
جمعه 27 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
S75
جمعه 27 دی ,1398
AHWAZ-PARS ACADEMY
1,790,000 ریال
AC/GT
E134
دوشنبه 30 دی ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Y17
جمعه 4 بهمن ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Z27
شنبه 5 بهمن ,1398
SHIRAZ
1,790,000 ریال
AC/GT
Z27
دوشنبه 7 بهمن ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
A125
پنجشنبه 10 بهمن ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
جمعه 11 بهمن ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
E134
شنبه 12 بهمن ,1398
ISFAHAN
1,790,000 ریال
AC/GT
H111
پنجشنبه 17 بهمن ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
جمعه 18 بهمن ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
S75
دوشنبه 21 بهمن ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
A125
جمعه 25 بهمن ,1398
ZANJAN-GOOYESH ACADEMY
1,790,000 ریال
AC/GT
M090
جمعه 25 بهمن ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
H111
شنبه 26 بهمن ,1398
TABRIZ-IR120
1,790,000 ریال
AC/GT
G100
دوشنبه 28 بهمن ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
E134
پنجشنبه 1 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
V148
جمعه 2 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
S75
شنبه 3 اسفند ,1398
SHIRAZ
1,790,000 ریال
AC/GT
Y17
دوشنبه 5 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
H111
چهارشنبه 7 اسفند ,1398
RASHT-KADOOS CENTER
1,790,000 ریال
AC/GT
H111
پنجشنبه 8 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Z27
جمعه 9 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Y17
شنبه 10 اسفند ,1398
ISFAHAN
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
یکشنبه 11 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
A125
پنجشنبه 15 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
جمعه 16 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
S75
دوشنبه 19 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
M090
جمعه 23 اسفند ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
34.204.203.142