موسسه فرهنگی ایرسافام، کارگاه Reading

irsafam.com حساب کاربری

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند ساختار ذهنی متقاضی را منظم کرده و او را برای مواجه با انواع سوالات، آماده سازد.  


مدت زمان

یک روزه، از 9:30 تا 17:00


کلیدواژه ها


  • بررسی تیپهای مختلف سوالات
  • تکنیکهای پیشرفت در مهارت
  • تکنیک های موثر پاسخگویی به سوالات
  • برسی رایج ترین اشتباهات تکنیکی 

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام