موسسه فرهنگی ایرسافام، کارگاه listening

irsafam.com حساب کاربری

کارگاه  مهارت لیسینینگ جهت تقویت توانایی متقاضیان در دریافت و پردازش اطلاعات ارائه شده تنظیم شده است.

 در این کارگاه با بایدها و نبایدهای این مهارت و نحوه پاسخ دادن به انواع سوالات آشنا میشود. 


کلید واژه ها

  • دریافت و پردازش اطلاعات
  • بایدها و نبایدهای مهارت لیسنینگ
  • انواع سوالات لیسنینگ

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام