موسسه فرهنگی ایرسافام، کارگاه speaking

irsafam.com حساب کاربری

در این کارگاه، مدرس سعی می کند با مرور تکنیک ها و بررسی موضوعات رایج، راهکارهایی به مخاطبان ارایه دهد تا بتوانند در مواجهه با هر موضوعی، با ایجاد ساختار مناسب، بتوانند از عهده پاسخگویی به ممتحن برآیند.


مدت زمان

دو روزه، از 10 تا 14


کلیدواژه ها

  • مرور تکنیک ها
  • تمرین موضوعات رایج
  • تکنیک های پرورش موضوع
  • بررسی اشتباهات رایج
  • خلاقیت در سازماندهی مطالب


محل برگزاری: مرکز آموزش ایرسافام


صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام