array(3) {
 ["rows"]=>
 array(1) {
  [0]=>
  array(24) {
   ["id"]=>
   string(3) "128"
   ["title"]=>
   string(29) "پشتیبان اختصاصی"
   ["fa_title"]=>
   NULL
   ["keyword"]=>
   NULL
   ["description"]=>
   string(29) "پشتیبان اختصاصی"
   ["body"]=>
   string(1875) "<p>مرکز مشاوره ایرسافام، با بهره گیری از بهترین مشاوران خدمات ویژه پشتیبانی اختصاصی را برای متقاضیان آزمون ارایه می دهد.</p>
<p>بر این اساس، پشتیبان آموزش دیده توسط موسسه، بهترین برنامه را بر مبنای سطح و هدف و نیز مهلت زمانی متقاضی تهیه و ارایه می کند و متقاضی را در طول برنامه هدایت و ارزیابی می کند تا از پیشرفت متقاضی بر اساس برنامه اطمینان حاصل کند.</p>
<p> </p>
<p>خدماتی که در قالب این طرح به متقاضیان ارایه می شود عبارتند از:</p>
<ul><li>ارزیابی سطح فعلی متقاضی</li>
<li>برنامه ریزی برای رسیدن متقاضی به هدف در بازه زمانی مشخص</li>
<li>ارزیابی متناوب از وضعیت پیشرفت متقاضی</li>
<li>راهنمایی متقاضی برای استفاده از خدمات تخصصی در مقاطع مورد نیاز</li>
<li> راهنمایی متقاضی برای ثبت نام متقاضی در آزمون های اصلی و آموزشی</li>
</ul><p> </p>
<p>این مشاوره ها توسط مدرسین آیلتس موسسه که تجربه برنامه ریزی و ارزیابی را دارند اجرا می شود و می تواند بدون نیاز به حضور متقاضی در مرکز مشاوره، انجام پذیرد</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>"
   ["fa_body"]=>
   NULL
   ["image_path"]=>
   NULL
   ["image_path_2"]=>
   string(0) ""
   ["image_path_3"]=>
   string(0) ""
   ["active"]=>
   string(3) "yes"
   ["date"]=>
   NULL
   ["name"]=>
   string(29) "پشتیبان اختصاصی"
   ["is_popup"]=>
   string(2) "no"
   ["popup_target"]=>
   string(1) "0"
   ["menu"]=>
   string(1) "0"
   ["link"]=>
   NULL
   ["link_bottom"]=>
   string(1) "0"
   ["_site_"]=>
   string(5) "ielts"
   ["site"]=>
   string(1) "6"
   ["lang"]=>
   string(1) "1"
   ["visited"]=>
   string(4) "5067"
   ["last_update"]=>
   string(19) "2019-07-15 01:36:37"
   ["last_updater"]=>
   string(1) "3"
  }
 }
 ["count"]=>
 int(1)
 ["errpr"]=>
 string(0) ""
}
موسسه فرهنگی ایرسافام | پشتیبان اختصاصی

موسسه فرهنگی ایرسافام، پشتیبان اختصاصی

irsafam.com حساب کاربری

مرکز مشاوره ایرسافام، با بهره گیری از بهترین مشاوران خدمات ویژه پشتیبانی اختصاصی را برای متقاضیان آزمون ارایه می دهد.

بر این اساس، پشتیبان آموزش دیده توسط موسسه، بهترین برنامه را بر مبنای سطح و هدف و نیز مهلت زمانی متقاضی تهیه و ارایه می کند و متقاضی را در طول برنامه هدایت و ارزیابی می کند تا از پیشرفت متقاضی بر اساس برنامه اطمینان حاصل کند.


خدماتی که در قالب این طرح به متقاضیان ارایه می شود عبارتند از:

 • ارزیابی سطح فعلی متقاضی
 • برنامه ریزی برای رسیدن متقاضی به هدف در بازه زمانی مشخص
 • ارزیابی متناوب از وضعیت پیشرفت متقاضی
 • راهنمایی متقاضی برای استفاده از خدمات تخصصی در مقاطع مورد نیاز
 •  راهنمایی متقاضی برای ثبت نام متقاضی در آزمون های اصلی و آموزشی

این مشاوره ها توسط مدرسین آیلتس موسسه که تجربه برنامه ریزی و ارزیابی را دارند اجرا می شود و می تواند بدون نیاز به حضور متقاضی در مرکز مشاوره، انجام پذیرد