مشاوره تخصصی writing

با توجه به نیاز ویژه متقاضیان به بهبود عملکرد در مهارت رایتینگ، بسته های مشاوره ویژه Expert Writing  توسط اگزمینر سابق Writing  ارایه می شود که حاوی خدمات ذیل است:

  •  تصحیح رایتینگ در حضور متقاضی
  •  ارایه Tips  و بازخور های موثر
  • مشاوره در خصوص نحوه پرداخت مطلب و چگونگی حفظ و تقویت ارتباط مطالب با موضوع

این خدمت در دو مرحله یک ساعته ارایه می شود و بازخور مرحله اول در بخش دوم کنترل و اثربخشی آن ارزیابی می شود تا اطمینان حاصل شود موارد منتقل شده، به درستی توسط متاقضی درک و به کار گرفته شده است.

3.85.214.0