موسسه فرهنگی ایرسافام، تعیین سطح زبان آلمانی

irsafam.com حساب کاربری

 
تعیین سطح زبان آلمانی
موسسه کارل دوئیسبرگ زبان آلمانی را بر طبق شش مقطع تعریف شده آموزش زبان آلمانی در چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها GER  یا GERS.)  (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen آموزش می دهد.


علاقمندان یادگیری زبان آلمانی که با این زبان آشنایی دارند می توانند پس از شرکت در آزمون تعیین سطح و یک مصاحبه کوتاه در مقطع مناسب پذیرفته شوند.

تعیین سطح آموزشگاه هر هفته یکشنبه برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر  می توانید با بخش آلمانی موسسه تماس بگیرید.

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام