موسسه فرهنگی ایرسافام، آموزش آلمانی

irsafam.com حساب کاربری

موسسه کارل دوئیسبرگ زبان آلمانی را بر طبق شش مقطع تعریف شده آموزش زبان آلمانی در چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها GER  یا GERS.)  (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen آموزش می دهد. علاقمندان یادگیری پس از شرکت در امتحان تعیین سطح و یک مصاحبه کوتاه در مقطع مورد نظر پذیرفته خواهند شد.

دسته بندی دوره های آموزش زبان آلمانی کارل دوئیسبرگ در ایرسافام:

  1. فشرده: سه روز در هفته (زوج یا فرد) که هرروز شامل دو جلسه ی 90 دقیقه ای و طول هر ترم شش هفته است.
  2.  فوق فشرده: پنج روز در هفته که هرروز شامل دو جلسه ی 90 دقیقه ای و طول هر ترم چهار هفته است.
  3.  ویژه آخر هفته: پنجشنبه و جمعه ها که هرروز شامل دو جلسه ی 90 دقیقه ای و طول هر ترم نه هفته است.
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام