لیست آزمون های UKVI ایرسافام

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
UKVI
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Dec 14, 2019 - شنبه 23 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Jan 4, 2020 - شنبه 14 دی ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Jan 18, 2020 - شنبه 28 دی ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Feb 1, 2020 - شنبه 12 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Feb 13, 2020 - پنجشنبه 24 بهمن ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Mar 14, 2020 - شنبه 24 اسفند ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Apr 4, 2020 - شنبه 16 فروردین ,1399
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Apr 4, 2020 - شنبه 16 فروردین ,1399
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Apr 30, 2020 - پنجشنبه 11 اردیبهشت ,1399
Tehran
32,612,500 ریال
3.94.129.211