لیست آزمون های UKVI ایرسافام

نوع مدل تاریخ برگزاری شهر آزمون هزینه آزمون
Academic
UKVI
Sep 14, 2019 - شنبه 23 شهریور ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Oct 12, 2019 - شنبه 20 مهر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Oct 12, 2019 - شنبه 20 مهر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Nov 2, 2019 - شنبه 11 آبان ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
Academic
UKVI
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال
General
UKVI
Nov 23, 2019 - شنبه 2 آذر ,1398
Tehran
32,612,500 ریال