موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
CD ielts orientation(March)
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
هورشید قهاری
رایگان
CD ielts orientation(January)
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ساعت ۱۳ الی ۱۶
هورشید قهاری
رایگان
CD ielts orientation(December)
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ - ساعت ۱۳ الی ۱۶
هورشید قهاری
رایگان
CD IELTS-Orientation
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ - ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۳۰
هورشید قهاری
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
CD ielts orientation(November)
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ - ساعت ۱۳ الی ۱۶
هورشید قهاری
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
(October)CD ielts orientation
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ - ساعت ۱۳
هورشید قهاری
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
(September)CD ielts orientation
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ساعت ۱۳
هورشید قهاری
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
(August)CD ielts orientation
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ - ساعت ۱۳
هورشید قهاری
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
CD IELTS Orientation
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
هورشید قهاری
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
CD IELTS Orientation
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
هورشید قهاری
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
IELTS Orientation- بررسی مهارت های آیلتس در سه ساعت
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
هورشید قهاری
۷۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
IELTS Orientation- بررسی مهارت های آیلتس در سه ساعت
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰
هورشید قهاری
۷۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info