موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
Start strong! Create your own digital content
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ - ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰
Dr. Mehdi Tavana
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
Make you online power point presentations more effective
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ - ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰
Sara Rad
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید
Boost learner online interaction
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ - ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰
Shaparak Zavieh
رایگان
مهلت ثبت نام به پایان رسید