دوره های آموزشی فعال آموزشگاه

لیست کارگاه های فعال
دارای ظرفیت بیش از ۷۰٪ ظرفیت پر شده در حال اتمام ظرفیت ظرفیت تکمیل شد
عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
Workshop LifeSkills‎
1398/12/17
1398/12/17
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Writing Task 2 Essentials‎
1398/12/16
1398/12/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/12/13
1398/12/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/12/11
1398/12/11
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,890,000 ریال
Writing Task 1AC‎
1398/12/10
1398/12/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/12/06
1398/12/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Lifeskills‎
1398/12/04
1398/12/04
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/11/29
1398/11/29
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Writing Task1 Ac‎
1398/11/20
1398/11/20
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Speaking‎
1398/11/15
1398/11/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Writing Task 1GT‎
1398/11/13
1398/11/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading ‎
1398/11/08
1398/11/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/11/08
1398/11/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/11/06
1398/11/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,890,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/11/01
1398/11/01
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop LifeSkills‎
1398/10/29
1398/10/29
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading ‎
1398/10/24
1398/10/24
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Task 1AC‎
1398/10/22
1398/10/22
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Speaking‎
1398/10/17
1398/10/18
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Lifeskills ‎
1398/10/15
1398/10/15
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop WritingTask2‎
1398/10/13
1398/10/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
خدمات نگارش رزومه‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,000,000 ریال
WRITING PRO‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (صبح)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (ظهر)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
690,000 ریال
خدمات تهیه SOP‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
5,000,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/10/08
1398/10/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,890,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/10/03
1398/10/03
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Reading‎
1398/09/26
1398/09/26
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Speaking‎
1398/09/24
1398/09/25
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
3.215.182.36