موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
A1 ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۰۲

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

ukvi

تهران
۳۲,۶۱۲,۵۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

ielts

تهران
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون