موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
cdielts - Academic صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۳
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۳
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic ظهر (۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۳
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General ظهر (۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۳
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۳
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - General صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۳
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic ظهر (۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General ظهر (۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic ظهر (۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General ظهر (۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General صبح (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - Academic ظهر (۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdielts - General ظهر (۱۳:۳۰ - ۱۶:۳۰)
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
ایرسافام تهران - سهیل
۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام