موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری

ماک غیر حضوری ایرسافام فرصتی است برای این که با توجه به شرایط فعلی، بتوانید از وضعیت مهارت Speaking خود اطلاع حاصل کنید و توصیه های متخصصان را در این خصوص دریافت کنید.
برای بهره مندی‌از این خدمات، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی، می توانید به صورت آنلاین تایم مورد نظر خود را انتخاب کنید. مشاورین ما از طریق سامانه های آنلاین از شما تست اسپیکینگ آیلتس مطابق با شرایط استاندارد خواهند گرفت.

نگران سامانه های آنلاین نباشید، سامانه های آنلاین به راحتی امکان تماس با شما را فراهم می کنند.

نتایج شما ظرف سه روز به شما از طریق داشبورد اطلاع داده خواهد شد و شما می توانید علاوه بر نمره، اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت خود دریافت نمایید.
پس از ثبت نام، یک روز از قبل از آزمون شفاهی شما، ID SKYPE مشاور برای شما ارسال می شود که در زمان آزمون‌از طریق آن با شما ارتباط گرفته می شود. پس لازم است اولا ID Skype داشته باشید، دوما smsهای خود را چک کنید و سوما یک دقیقه قبل از زمان رزرو شده که در SMS هم برای شما ارسال می شود، آماده باشید و از برقراری اینترنت نیز مطمئن باشید.


65238
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۳ تیر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65240
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۳ تیر - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65039
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۱۴ تیر - ۱۱:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65040
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۱۴ تیر - ۱۲:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65041
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۱۴ تیر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65042
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۱۴ تیر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64429
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۵ تیر - ۱۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64432
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۵ تیر - ۱۱:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64151
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۶ تیر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64405
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ تیر - ۱۱:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64407
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ تیر - ۱۱:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64408
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ تیر - ۱۲:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64409
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ تیر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64410
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ تیر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
63995
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ تیر - ۱۷:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
63997
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ تیر - ۱۷:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
63999
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۰ تیر - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65044
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۱:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65045
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۱:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65046
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۲:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65047
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65048
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65049
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64381
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64382
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64383
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64384
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64385
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64386
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۱ تیر - ۱۵:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64439
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۲ تیر - ۱۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64440
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۲ تیر - ۱۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64442
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۲ تیر - ۱۱:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64443
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۲ تیر - ۱۱:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64159
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۳ تیر - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64160
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۳ تیر - ۱۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64161
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۳ تیر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64162
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۳ تیر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64163
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۳ تیر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64165
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۴ تیر - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64166
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۴ تیر - ۱۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64167
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۴ تیر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64168
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۴ تیر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64169
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۴ تیر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64444
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۶ تیر - ۱۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64445
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۶ تیر - ۱۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64447
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۶ تیر - ۱۱:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64448
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۶ تیر - ۱۱:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64411
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۷ تیر - ۱۱:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64412
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۷ تیر - ۱۱:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64413
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۷ تیر - ۱۱:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64414
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۷ تیر - ۱۲:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64415
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۷ تیر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64416
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۷ تیر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65051
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۸ تیر - ۱۱:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65052
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۸ تیر - ۱۲:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65053
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۸ تیر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65054
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۸ تیر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
65055
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۸ تیر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
64387
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۲۸ تیر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام