موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری

ماک غیر حضوری ایرسافام فرصتی است برای این که با توجه به شرایط فعلی، بتوانید از وضعیت مهارت Speaking خود اطلاع حاصل کنید و توصیه های متخصصان را در این خصوص دریافت کنید.
برای بهره مندی‌از این خدمات، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی، می توانید به صورت آنلاین تایم مورد نظر خود را انتخاب کنید. مشاورین ما از طریق سامانه های آنلاین از شما تست اسپیکینگ آیلتس مطابق با شرایط استاندارد خواهند گرفت.

نگران سامانه های آنلاین نباشید، سامانه های آنلاین به راحتی امکان تماس با شما را فراهم می کنند.

نتایج شما ظرف سه روز به شما از طریق داشبورد اطلاع داده خواهد شد و شما می توانید علاوه بر نمره، اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت خود دریافت نمایید.
پس از ثبت نام، یک روز از قبل از آزمون شفاهی شما، ID SKYPE مشاور برای شما ارسال می شود که در زمان آزمون‌از طریق آن با شما ارتباط گرفته می شود. پس لازم است اولا ID Skype داشته باشید، دوما smsهای خود را چک کنید و سوما یک دقیقه قبل از زمان رزرو شده که در SMS هم برای شما ارسال می شود، آماده باشید و از برقراری اینترنت نیز مطمئن باشید.


69190
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۶ مهر - ۰۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69191
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۶ مهر - ۰۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69192
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۶ مهر - ۰۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69399
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۷ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69400
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۷ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69404
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۸ مهر - ۲۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69405
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۸ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69406
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۸ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69309
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۰ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69310
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۰ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69311
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۰ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69313
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۰ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69314
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۰ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69229
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ مهر - ۱۷:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69230
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ مهر - ۱۷:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69231
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ مهر - ۱۷:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69232
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ مهر - ۱۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69233
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ مهر - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69234
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ مهر - ۱۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69199
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۰۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69200
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۰۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69201
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۰۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69202
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۰۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69203
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۰۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69204
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۰۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69205
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69206
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69207
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69208
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۳ مهر - ۱۱:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69407
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69408
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ مهر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69409
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ مهر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69410
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ مهر - ۲۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69411
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69412
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69413
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۵ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69414
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۵ مهر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69415
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۵ مهر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69416
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۵ مهر - ۲۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69417
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۵ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69418
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۵ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69315
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۷ مهر - ۱۲:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69316
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۷ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69317
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۷ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69318
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۷ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69319
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۷ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69320
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۷ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69321
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۷ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69236
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ مهر - ۱۷:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69237
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ مهر - ۱۷:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69238
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ مهر - ۱۷:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69239
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ مهر - ۱۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69240
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ مهر - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69241
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ مهر - ۱۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69242
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۸ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69209
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۰۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69210
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۰۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69211
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۰۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69212
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۰۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69213
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۰۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69214
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۰۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69215
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۱۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69216
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۱۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69217
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۱۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69218
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۰ مهر - ۱۱:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69425
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۱ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69426
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۱ مهر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69427
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۱ مهر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69428
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۱ مهر - ۲۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69429
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۱ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69430
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۱ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69431
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۲ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69432
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۲ مهر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69433
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۲ مهر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69434
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۲ مهر - ۲۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69435
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۲ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69436
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۲ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69322
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۴ مهر - ۱۲:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69323
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۴ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69324
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۴ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69325
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۴ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69326
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۴ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69327
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۴ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69328
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۲۴ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69243
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ مهر - ۱۷:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69244
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ مهر - ۱۷:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69245
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ مهر - ۱۷:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69246
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ مهر - ۱۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69249
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۵ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69219
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۰۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69220
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۰۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69221
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۰۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69222
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۰۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69223
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۰۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69224
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۰۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69225
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۱۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69226
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۱۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69227
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۱۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69228
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۷ مهر - ۱۱:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69438
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۸ مهر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69439
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۸ مهر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69441
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۸ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69442
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۸ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69443
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۹ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69444
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۹ مهر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69445
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۹ مهر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69446
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۹ مهر - ۲۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69447
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۹ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
69448
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۲۹ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام