موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری

ماک غیر حضوری ایرسافام فرصتی است برای این که با توجه به شرایط فعلی، بتوانید از وضعیت مهارت Speaking خود اطلاع حاصل کنید و توصیه های متخصصان را در این خصوص دریافت کنید.
برای بهره مندی‌از این خدمات، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی، می توانید به صورت آنلاین تایم مورد نظر خود را انتخاب کنید. مشاورین ما از طریق سامانه های آنلاین از شما تست اسپیکینگ آیلتس مطابق با شرایط استاندارد خواهند گرفت.

نگران سامانه های آنلاین نباشید، سامانه های آنلاین به راحتی امکان تماس با شما را فراهم می کنند.

نتایج شما ظرف سه روز به شما از طریق داشبورد اطلاع داده خواهد شد و شما می توانید علاوه بر نمره، اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت خود دریافت نمایید.
پس از ثبت نام، یک روز از قبل از آزمون شفاهی شما، ID SKYPE مشاور برای شما ارسال می شود که در زمان آزمون‌از طریق آن با شما ارتباط گرفته می شود. پس لازم است اولا ID Skype داشته باشید، دوما smsهای خود را چک کنید و سوما یک دقیقه قبل از زمان رزرو شده که در SMS هم برای شما ارسال می شود، آماده باشید و از برقراری اینترنت نیز مطمئن باشید.


56820
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۳ بهمن - ۱۷:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56822
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۳ بهمن - ۱۷:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56823
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۳ بهمن - ۱۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56824
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۳ بهمن - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56833
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ بهمن - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56834
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ بهمن - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56836
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ بهمن - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56837
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ بهمن - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56839
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ بهمن - ۱۵:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56840
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ بهمن - ۱۵:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56841
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۴ بهمن - ۱۶:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56789
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56790
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56791
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56792
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۵:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56793
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۵:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56825
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۶:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56826
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۶:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56827
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۷:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56828
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۷:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56829
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۷:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56830
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56831
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۵ بهمن - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56878
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۶ بهمن - ۰۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56879
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۶ بهمن - ۰۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56880
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۶ بهمن - ۱۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56881
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۶ بهمن - ۱۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56882
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۶ بهمن - ۱۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56883
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۶ بهمن - ۱۱:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56794
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۷ بهمن - ۱۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56795
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۷ بهمن - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56796
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۷ بهمن - ۱۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56798
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۷ بهمن - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56799
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۷ بهمن - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56801
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۸ بهمن - ۱۸:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56802
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۸ بهمن - ۱۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56804
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۸ بهمن - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56805
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۸ بهمن - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56843
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ بهمن - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56844
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ بهمن - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56845
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ بهمن - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56846
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ بهمن - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56847
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ بهمن - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56848
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ بهمن - ۱۵:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56849
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ بهمن - ۱۵:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56850
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ بهمن - ۱۵:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56851
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۱۱ بهمن - ۱۶:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56806
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ بهمن - ۱۸:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56808
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ بهمن - ۱۸:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56810
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ بهمن - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56811
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۴ بهمن - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
56815
تاریخ و ساعت برگزاری : جمعه ۱۵ بهمن - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام