موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری

ماک غیر حضوری ایرسافام فرصتی است برای این که با توجه به شرایط فعلی، بتوانید از وضعیت مهارت Speaking خود اطلاع حاصل کنید و توصیه های متخصصان را در این خصوص دریافت کنید.
برای بهره مندی‌از این خدمات، بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تماس تلفنی، می توانید به صورت آنلاین تایم مورد نظر خود را انتخاب کنید. مشاورین ما از طریق سامانه های آنلاین از شما تست اسپیکینگ آیلتس مطابق با شرایط استاندارد خواهند گرفت.

نگران سامانه های آنلاین نباشید، سامانه های آنلاین به راحتی امکان تماس با شما را فراهم می کنند.

نتایج شما ظرف سه روز به شما از طریق داشبورد اطلاع داده خواهد شد و شما می توانید علاوه بر نمره، اطلاعات مفیدی در خصوص وضعیت خود دریافت نمایید.
پس از ثبت نام، یک روز از قبل از آزمون شفاهی شما، ID SKYPE مشاور برای شما ارسال می شود که در زمان آزمون‌از طریق آن با شما ارتباط گرفته می شود. پس لازم است اولا ID Skype داشته باشید، دوما smsهای خود را چک کنید و سوما یک دقیقه قبل از زمان رزرو شده که در SMS هم برای شما ارسال می شود، آماده باشید و از برقراری اینترنت نیز مطمئن باشید.


87534
تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ۴ مهر - ۱۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87198
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۹ مهر - ۱۱:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87199
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۹ مهر - ۱۱:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87201
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۹ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87202
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۹ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87203
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۹ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86940
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۲ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86941
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۲ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86942
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۲ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86943
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۲ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86944
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۲ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86983
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86985
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86986
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86987
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۱۵:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86988
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۱۵:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86989
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۱۵:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87110
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87111
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87112
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87113
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87114
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87115
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۱۳ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86946
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۱۵ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86947
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۱۵ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86948
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۱۵ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86949
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۱۵ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86950
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۱۵ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86951
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۱۵ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87204
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۶ مهر - ۱۱:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87205
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۶ مهر - ۱۱:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87206
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۶ مهر - ۱۲:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87207
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۶ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87208
تاریخ و ساعت برگزاری : یکشنبه ۱۶ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86952
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۹ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86953
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۹ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86954
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۹ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86955
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۹ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86956
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۹ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86957
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۱۹ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86990
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86991
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86992
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86993
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86994
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۵:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86995
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۵:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86996
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۵:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87116
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87117
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87118
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87119
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۲۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87120
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87121
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۰ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86958
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۲ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86959
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۲ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86960
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۲ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86961
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۲ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86962
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۲ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87212
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۶:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87213
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۶:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87214
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۷:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87215
تاریخ و ساعت برگزاری : دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۷:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86964
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۶ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86965
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۶ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86966
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۶ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86967
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۶ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86968
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۶ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86969
تاریخ و ساعت برگزاری : چهارشنبه ۲۶ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86998
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86999
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۴:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87000
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۴:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87001
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۴:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87002
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۵:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87003
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۵:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87004
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۵:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87122
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۹:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87123
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۹:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87124
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۱۹:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87125
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۲۰:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87126
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۲۰:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
87127
تاریخ و ساعت برگزاری : پنجشنبه ۲۷ مهر - ۲۰:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86970
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۹ مهر - ۱۲:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86971
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۹ مهر - ۱۲:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86972
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۹ مهر - ۱۳:۰۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86973
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۹ مهر - ۱۳:۲۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
86974
تاریخ و ساعت برگزاری : شنبه ۲۹ مهر - ۱۳:۴۰:۰۰
هزینه : ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام