موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آزمایشی

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/mock","name":"Mock"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/mock\/timetable","name":"MockExamList"}}]1
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری شیراز صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری شیراز ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری شیراز ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران - الوند ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
آمل (دانشگاه علمی کاربردی  فذا) صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
آمل (دانشگاه علمی کاربردی  فذا) صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران - الوند صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری تهران - الوند صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران - الوند ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران - الوند ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری تهران - الوند ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران - الوند ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام