موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آزمایشی

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/mock","name":"Mock"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/mock\/timetable","name":"MockExamList"}}]1
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری تهران ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری تهران ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران عصر (۱۷ - ۲۰)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری تهران عصر (۱۷ - ۲۰)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری اصفهان صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری اصفهان صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام