موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
cdukvi - Academic صبح (۹ - ۱۲)
۱۴۰۲/۰۹/۲۷
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic ظهر (۱۴ - ۱۷)
۱۴۰۲/۰۹/۲۷
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic صبح (۹ - ۱۲)
۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - General صبح (۹ - ۱۲)
۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic ظهر (۱۴ - ۱۷)
۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - General ظهر (۱۴ - ۱۷)
۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic صبح (۹ - ۱۲)
۱۴۰۲/۱۰/۰۴
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic ظهر (۱۴ - ۱۷)
۱۴۰۲/۱۰/۰۴
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - General ظهر (۱۴ - ۱۷)
۱۴۰۲/۱۰/۰۴
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic صبح (۹ - ۱۲)
۱۴۰۲/۱۰/۰۷
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - General صبح (۹ - ۱۲)
۱۴۰۲/۱۰/۰۷
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic ظهر (۱۴ - ۱۷)
۱۴۰۲/۱۰/۰۷
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - General ظهر (۱۴ - ۱۷)
۱۴۰۲/۱۰/۰۷
ایرسافام تهران - آرژانتین (الوند)
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic صبح (۹ - ۱۲)
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - General صبح (۹ - ۱۲)
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic ظهر (۱۴ - ۱۷)
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - General ظهر (۱۴ - ۱۷)
۱۴۰۲/۱۰/۱۱
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdukvi - Academic صبح (۹ - ۱۲)
۱۴۰۲/۱۰/۱۸
ایرسافام تهران - سهیل
۸۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام
2000