موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
A1 ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۴۰۰/۰۷/۱۶

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۴۰۰/۰۷/۱۶

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون