موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
life skills - A1 ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - General ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - A1 ۱۴۰۱/۰۴/۱۰
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - B1 ۱۴۰۱/۰۴/۱۰
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - A1 ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - B1 ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - General ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - General ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - General ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام