موسسه فرهنگی ایرسافام، کارگاه life skills

irsafam.com حساب کاربری

در این کارگاه، مدرس نحوه برگزاری آزمون Life Skills را به متقاضیان این آزمون آموزش می دهد و به انها کمک می کند در روز آزمون بهترین عملکرد را از خود نشان دهند


مدت زمان

یک روزه، از 10:30 تا 17:30


مدرس: خانم راشدیان/ خانم یازان

محل برگزاری: مرکز آموزش ایرسافام