موسسه فرهنگی ایرسافام، تعیین سطح رایگــان

irsafam.com حساب کاربری

مرکز آموزش ایرسافام با توجه به اهمیت تعیین سطح زبان آموزان و ارایه راهنمایی صحیح، به موقع و متناسب با نیاز مخاطبین، آزمون های تعیین سطح خود را در قالب آزمون کتبی، آزمون شفاهی و مشاوره برگزار می نماید.

چنانچه شما برای برنامه ریزی و شناخت سطح واقعی زبان انگلیسی خود مصمم هستید، آزمون های رایگان تعیین سطح را از دست ندهید. 


تاریخ برگزاری ساعت شروع محل برگزاری مصاحبه کننده
سه‌شنبه 8 بهمن ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
یکشنبه 13 بهمن ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
دوشنبه 14 بهمن ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 15 بهمن ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
چهارشنبه 16 بهمن ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
پنجشنبه 17 بهمن ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
یکشنبه 20 بهمن ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
دوشنبه 21 بهمن ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
چهارشنبه 23 بهمن ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
پنجشنبه 24 بهمن ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
یکشنبه 27 بهمن ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
دوشنبه 28 بهمن ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 29 بهمن ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
چهارشنبه 30 بهمن ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
پنجشنبه 1 اسفند ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
یکشنبه 4 اسفند ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
دوشنبه 5 اسفند ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 6 اسفند ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
چهارشنبه 7 اسفند ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
پنجشنبه 8 اسفند ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 12 اسفند ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده