تعیین سطح رایگــان

مرکز آموزش ایرسافام با توجه به اهمیت تعیین سطح زبان آموزان و ارایه راهنمایی صحیح، به موقع و متناسب با نیاز مخاطبین، آزمون های تعیین سطح خود را در قالب آزمون کتبی، آزمون شفاهی و مشاوره برگزار می نماید.

چنانچه شما برای برنامه ریزی و شناخت سطح واقعی زبان انگلیسی خود مصمم هستید، آزمون های رایگان تعیین سطح را از دست ندهید. 


تاریخ برگزاری ساعت شروع محل برگزاری مصاحبه کننده
پنجشنبه 2 آبان ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 6 آبان ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
چهارشنبه 8 آبان ,1398
17:00:00
رشت ( ایرسافام رشت )
تعیین نشده
پنجشنبه 9 آبان ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 13 آبان ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 14 آبان ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 16 آبان ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 20 آبان ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 21 آبان ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 23 آبان ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 27 آبان ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 28 آبان ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 30 آبان ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
دوشنبه 4 آذر ,1398
17:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
سه‌شنبه 5 آذر ,1398
14:00:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده
پنجشنبه 7 آذر ,1398
09:30:00
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
تعیین نشده

3.85.214.0