موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره های تربیت مدرس نوجوانان مختص مدارس (TTC CLIL)

irsafam.com حساب کاربری

دوره CLIL TTC  با استفاده از استاندارد های روز تدریس زبان انگلیسی به نوجوانان در حال تحصیل در مدارس دو زبانه جهت تربیت مدرس برگزار می گردد.

این دوره به صورت فشرده-حضوری و آنلاین طراحی گشته و قابل برگزاری در موسسه ایرسافام و یا در آموزشگاه شما می باشد.


اهداف دوره

آشنایی  با هر یک از حوزه های:

 • زبان آموزان و آشنایی با شخصیت ایشان
 • تحلیل واژگانی ، مفهومی و کاربردی زبان
 • شیوه های تدریس
 • روشهای تهیه طرح درس
 • مراحل تدریس مهارتهای زبانی شنیداری ، نوشتاری ، گفتاری و خواندن
 • برنامه ریزی ترتیب انجام فعالیتهای کلاسی
 • تئوریهای درک مطلب و فراگیری زبان دوم
 • مراحل و اهداف تدریس ساختارهای دستوری
 • اشتباه های زبان آموزان و روشهای تصحیح اشتباهات
 • روشها و اهداف برگزاری آزمون
 • تشخیص اهداف درس و تمارین خاص
 • مدیریت کلاس
 • استفاده از لوازم کمکی سمعی و بصری

مزایای دوره

 • استانداردسازی روش های تدریس زبان انگلیسی به نوجوانان در حال تحصیل در مدارس دو زبانه  

مخاطبین

 • برای مدرسین شاغل در مدارس دو زبانه شرکت در این دوره به  ارتقاء سطح تدریس و استانداردسازی روش های خاص تدریس دوره های زبان انگلیسی به نوجوانان در غالب دروس مدرسه منجر می گردد. 
  برای مدارس دو زبانه  برگزاری این دوره به یکسان سازی شیوه های تدریس مدرسین شاغل و ارتقاء سطح تدریس ایشان به سطح استاندارد جهانی تدریس دوره های زبان انگلیسی به نوجوانان در حال تحصیل منجر می گردد.

مدارک

مدرک پایان دوره تربیت مدرس ایرسافام به فارسی و انگلیسی 

پیش نیازها

دانش زبان انگلیسی در سطح فوق میانیB2

نوع دوره

دوره آموزشی برای مدرسین

 

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام