موسسه فرهنگی ایرسافام، دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی برای تدریس به کودکان

irsafam.com حساب کاربری

دوره YLE TTC  با استفاده از استاندارد های روز تدریس زبان انگلیسی به کودکان در جهت تربیت مدرس برگزار می گردد.

این به صورت فشرده-حضوری و آنلاین طراحی گشته و قابل برگزاری در موسسه ایرسافام و یا در آموزشگاه شما می باشد.


اهداف دوره

آشنایی  با هر یک از حوزه های:

 • زبان آموزان و آشنایی با شخصیت ایشان
 • شیوه های تدریس
 • روشهای تهیه طرح درس
 • مراحل تدریس مهارتهای زبانی شنیداری ، نوشتاری ، گفتاری و خواندن در غالب شعر و بازی و داستان 
 • برنامه ریزی ترتیب انجام فعالیتهای کلاسی
 • تئوریهای فراگیری زبان دوم
 • تشخیص اهداف درس و تمارین خاص
 • مدیریت کلاس
 • استفاده از لوازم کمکی سمعی و بصری

مزایای دوره

 • برای مدرسین شاغل در آموزشگاه ها و موسسات آموزشی شرکت در این دوره به  ارتقاء سطح تدریس و استانداردسازی روش های خاص تدریس دوره های زبان انگلیسی به کودکان منجر می گردد. 
 • برای آموزشگاه ها برگزاری این دوره به یکسان سازی شیوه های تدریس مدرسین شاغل و ارتقاء سطح تدریس ایشان به سطح استاندارد جهانی تدریس دوره های زبان انگلیسی به کودکان و بالطبع افزایش تعداد زبان آموز منجر می گردد.

مخاطبین

 • داوطلبان تدریس زبان انگلیسی به کودکان که قصد ارائه مدرکی معتبر در هنگام استخدام خود در آموزشگاه های سطح کشور را دارند.
 • موسسات و آموزشگاه های زبان انگلیسی که قصد برگزاری دوره تربیت مدرس جدید یا دوره های ضمن خدمت تربیت مدرس برای اساتید شاغل فعلی خود را دارند.

مدارک

مدرک پایان دوره تربیت مدرس ایرسافام به فارسی و انگلیسی

پیش نیازها

دانش زبان انگلیسی در سطح فوق میانی B2

نوع دوره

دوره آموزشی برای مدرسین

 

صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام