موسسه فرهنگی ایرسافام، برگزار گننده رسمی آزمون های آیلتس در ایران ، نماینده رسمی IDP استرایلا

irsafam.com حساب کاربری
عنوان تاریخ برگزاری ارايه دهنده هزینه
Life Skills
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
الناز یازان
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری تکنیک های Listening آیلتس-Listening Power
از ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال
دوره وبیناری Reading آیلتس-Reading Power
از ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تا ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
هورشید قهاری
۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال
What is Task Response? How is it Important in the IELTS test? For band 6 to 7
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - ساعت ۱۱ الی ۱۲
هورشید قهاری
رایگان
Life Skills
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
الناز یازان
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
Life Skills
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ - ساعت ۱۰ الی ۱۶
الناز یازان
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید
دوره وبیناری Writing Task 2
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - ساعت ۱۰ الی ۱۷
سحر حقانی
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
دوره وبیناری Writing Task 1 Academic
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ - ساعت ۱۰ الی ۱۷
سحر حقانی
۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
ُسری وبینارهای آیلتس- IELTS Speaking Structure
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ - ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰
هورشید قهاری
۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
مهلت ثبت نام به پایان رسید info
-۶۵۸/۰۱/۰-۷۹ - ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۱۵
رایگان