لیست آزمون های آزمایشی

ورود به پنل ماک

کاربران گرامی
 جهت ورود به پنل آزمون های ماک از لینک روبرو استفاده نماییدArray ( [0] => Array ( [id] => 3953 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2019-10-31 08:00:00 [venue] => Sari-MELAL ANDISHE INSTITUTE [fee] => 1790000 [capacity] => 88 [registered] => 39 [rem] => 49 ) [1] => Array ( [id] => 3954 [tType] => AC/GT [version] => V148 [tDate] => 2019-10-31 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 56 [rem] => 41 ) [2] => Array ( [id] => 3955 [tType] => AC/GT [version] => S75 [tDate] => 2019-11-01 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 75 [rem] => 22 ) [3] => Array ( [id] => 3956 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2019-11-02 08:00:00 [venue] => Isfahan [fee] => 1790000 [capacity] => 190 [registered] => 126 [rem] => 64 ) [4] => Array ( [id] => 3957 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-11-03 08:00:00 [venue] => Rasht-KADOOS CENTER [fee] => 1790000 [capacity] => 50 [registered] => 25 [rem] => 25 ) [5] => Array ( [id] => 3935 [tType] => AC/GT [version] => E134 [tDate] => 2019-11-08 08:00:00 [venue] => Bushehr-IRAN OXFORD INSTITUTE [fee] => 1790000 [capacity] => 48 [registered] => 13 [rem] => 35 ) [6] => Array ( [id] => 3958 [tType] => AC/GT [version] => A125 [tDate] => 2019-11-08 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 51 [rem] => 46 ) [7] => Array ( [id] => 3959 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2019-11-11 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 11 [rem] => 86 ) [8] => Array ( [id] => 3960 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2019-11-14 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 7 [rem] => 90 ) [9] => Array ( [id] => 3961 [tType] => AC/GT [version] => G100 [tDate] => 2019-11-15 08:00:00 [venue] => Ahwaz-Pars Academy [fee] => 1790000 [capacity] => 85 [registered] => 78 [rem] => 7 ) [10] => Array ( [id] => 3962 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2019-11-15 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 22 [rem] => 75 ) [11] => Array ( [id] => 3963 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2019-11-16 08:00:00 [venue] => Shiraz [fee] => 1790000 [capacity] => 175 [registered] => 61 [rem] => 114 ) [12] => Array ( [id] => 3964 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-11-17 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 8 [rem] => 89 ) [13] => Array ( [id] => 3965 [tType] => AC/GT [version] => V148 [tDate] => 2019-11-22 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 11 [rem] => 86 ) [14] => Array ( [id] => 4027 [tType] => AC/GT [version] => M090 [tDate] => 2019-11-22 08:00:00 [venue] => Hamedan-AFARINESH INSTITUTE [fee] => 1790000 [capacity] => 100 [registered] => 5 [rem] => 95 ) [15] => Array ( [id] => 3968 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-11-23 08:00:00 [venue] => Tabriz [fee] => 1790000 [capacity] => 50 [registered] => 23 [rem] => 27 ) [16] => Array ( [id] => 4308 [tType] => AC/GT [version] => G100 [tDate] => 2019-11-24 08:00:00 [venue] => Karaj [fee] => 1790000 [capacity] => 50 [registered] => 0 [rem] => 50 ) [17] => Array ( [id] => 3967 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2019-11-28 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 5 [rem] => 92 ) [18] => Array ( [id] => 3966 [tType] => AC/GT [version] => Z27 [tDate] => 2019-11-28 14:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 0 [rem] => 97 ) [19] => Array ( [id] => 3969 [tType] => AC/GT [version] => G100 [tDate] => 2019-11-29 08:00:00 [venue] => Kerman [fee] => 1790000 [capacity] => 60 [registered] => 8 [rem] => 52 ) [20] => Array ( [id] => 3970 [tType] => AC/GT [version] => T63 [tDate] => 2019-11-29 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 4 [rem] => 93 ) [21] => Array ( [id] => 4798 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-11-30 08:00:00 [venue] => Isfahan [fee] => 1790000 [capacity] => 190 [registered] => 9 [rem] => 181 ) [22] => Array ( [id] => 3972 [tType] => AC/GT [version] => G100 [tDate] => 2019-12-01 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 1 [rem] => 96 ) [23] => Array ( [id] => 3973 [tType] => AC/GT [version] => Y17 [tDate] => 2019-12-03 08:00:00 [venue] => Rasht-KADOOS CENTER [fee] => 1790000 [capacity] => 50 [registered] => 6 [rem] => 44 ) [24] => Array ( [id] => 3974 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-12-05 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 2 [rem] => 95 ) [25] => Array ( [id] => 5192 [tType] => AC/GT [version] => H111 [tDate] => 2019-12-06 08:00:00 [venue] => Bushehr-IRAN OXFORD INSTITUTE [fee] => 1790000 [capacity] => 48 [registered] => 0 [rem] => 48 ) [26] => Array ( [id] => 3975 [tType] => AC/GT [version] => Y17 [tDate] => 2019-12-06 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 5 [rem] => 92 ) [27] => Array ( [id] => 3976 [tType] => AC/GT [version] => E134 [tDate] => 2019-12-09 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 2 [rem] => 95 ) [28] => Array ( [id] => 5190 [tType] => AC/GT [version] => E134 [tDate] => 2019-12-13 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 1 [rem] => 96 ) [29] => Array ( [id] => 3977 [tType] => AC/GT [version] => M090 [tDate] => 2019-12-19 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 2 [rem] => 95 ) [30] => Array ( [id] => 3978 [tType] => AC/GT [version] => S75 [tDate] => 2019-12-20 08:00:00 [venue] => Tehran [fee] => 1790000 [capacity] => 97 [registered] => 5 [rem] => 92 ) [31] => Array ( [id] => 5193 [tType] => AC/GT [version] => G100 [tDate] => 2019-12-20 08:00:00 [venue] => Ahwaz-Pars Academy [fee] => 1790000 [capacity] => 85 [registered] => 0 [rem] => 85 ) [32] => Array ( [id] => 4799 [tType] => AC/GT [version] => P52 [tDate] => 2019-12-21 08:00:00 [venue] => Shiraz [fee] => 1790000 [capacity] => 175 [registered] => 2 [rem] => 173 ) ) 1
دارای ظرفیت بیش از ۷۰٪ ظرفیت پر شده در حال اتمام ظرفیت ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون نوع سوال تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
AC/GT
H111
پنجشنبه 9 آبان ,1398
SARI-MELAL ANDISHE INSTITUTE
1,790,000 ریال
AC/GT
V148
پنجشنبه 9 آبان ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
S75
جمعه 10 آبان ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Z27
شنبه 11 آبان ,1398
ISFAHAN
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
یکشنبه 12 آبان ,1398
RASHT-KADOOS CENTER
1,790,000 ریال
AC/GT
E134
جمعه 17 آبان ,1398
BUSHEHR-IRAN OXFORD INSTITUTE
1,790,000 ریال
AC/GT
A125
جمعه 17 آبان ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
H111
دوشنبه 20 آبان ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
H111
پنجشنبه 23 آبان ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
G100
جمعه 24 آبان ,1398
AHWAZ-PARS ACADEMY
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
جمعه 24 آبان ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
شنبه 25 آبان ,1398
SHIRAZ
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
یکشنبه 26 آبان ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
V148
جمعه 1 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
M090
جمعه 1 آذر ,1398
HAMEDAN-AFARINESH INSTITUTE
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
شنبه 2 آذر ,1398
TABRIZ
1,790,000 ریال
AC/GT
G100
یکشنبه 3 آذر ,1398
KARAJ
1,790,000 ریال
AC/GT
Z27
پنجشنبه 7 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Z27
پنجشنبه 7 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
G100
جمعه 8 آذر ,1398
KERMAN
1,790,000 ریال
AC/GT
T63
جمعه 8 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
شنبه 9 آذر ,1398
ISFAHAN
1,790,000 ریال
AC/GT
G100
یکشنبه 10 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
Y17
سه‌شنبه 12 آذر ,1398
RASHT-KADOOS CENTER
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
پنجشنبه 14 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
H111
جمعه 15 آذر ,1398
BUSHEHR-IRAN OXFORD INSTITUTE
1,790,000 ریال
AC/GT
Y17
جمعه 15 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
E134
دوشنبه 18 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
E134
جمعه 22 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
M090
پنجشنبه 28 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
S75
جمعه 29 آذر ,1398
TEHRAN
1,790,000 ریال
AC/GT
G100
جمعه 29 آذر ,1398
AHWAZ-PARS ACADEMY
1,790,000 ریال
AC/GT
P52
شنبه 30 آذر ,1398
SHIRAZ
1,790,000 ریال
3.85.214.0