موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آزمایشی

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/mock","name":"Mock"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/mock\/timetable","name":"MockExamList"}}]1
cd - General
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - Academic
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - General
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - Academic
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - General
مرکز کامپیوتری تهران - الوند ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - Academic
مرکز کامپیوتری تهران - الوند ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
کد آزمون - TP5 - Academic
تهران
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - General
مرکز کامپیوتری اصفهان(ایده نو اندیش جی) صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - Academic
مرکز کامپیوتری اصفهان(ایده نو اندیش جی) صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - General
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - Academic
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - General
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - Academic
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - General
آمل (دانشگاه علمی کاربردی  فذا) صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - Academic
آمل (دانشگاه علمی کاربردی  فذا) صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - General
پردیس جامع دریاساحلی دانشگاه امیرکبیر بندرعباس صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - Academic
پردیس جامع دریاساحلی دانشگاه امیرکبیر بندرعباس صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
cd - General
مرکز کامپیوتری موسسه آموزش عالی پارسان دانش گستر صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال
رزرو
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام