موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آزمایشی

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/mock","name":"Mock"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/mock\/timetable","name":"MockExamList"}}]1
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری تهران ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - Z27 mock - Academic
تهران
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - Z27 mock - General
تهران
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری تهران ظهر (۱۲:۴۰ - ۱۶)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری تهران عصر (۱۷ - ۲۰)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری تهران عصر (۱۷ - ۲۰)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - S75 mock - Academic
اصفهان
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - S75 mock - General
اصفهان
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - T63 mock - Academic
هتل اوین تهران
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - T63 mock - General
هتل اوین تهران
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - S75 mock - Academic
تهران
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - S75 mock - General
تهران
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - TI27 mock - Academic
تهران
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
کد آزمون - TI27 mock - General
تهران
۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - General
مرکز کامپیوتری اصفهان صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
cdmock - Academic
مرکز کامپیوتری اصفهان صبح (۸:۳۰ - ۱۲)
۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام