موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
Academic ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

ielts

مشهد
۴۶,۰۹۶,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون