موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
A1 ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

life skills

تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ukvi

تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون