موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
Academic ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

life skills

تهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

ukvi

تهران
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون