موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
A1 ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۰۴/۲۰

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

ukvi

تهران
۳۲,۶۱۲,۵۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

ukvi

تهران
۳۲,۶۱۲,۵۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

ukvi

تهران
۳۲,۶۱۲,۵۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

ukvi

تهران
۳۲,۶۱۲,۵۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

ukvi

تهران
۳۲,۶۱۲,۵۰۰ ریال
رزرو آزمون
A1 ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
B1 ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

life skills

تهران
۲۴,۶۵۵,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
Academic ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

ukvi

تهران
۳۲,۶۱۲,۵۰۰ ریال
رزرو آزمون
General ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

ukvi

تهران
۳۲,۶۱۲,۵۰۰ ریال
رزرو آزمون