موسسه فرهنگی ایرسافام، لیست آزمون های آیلتس

irsafam.com حساب کاربری
[{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts","name":"Ielts"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"@id":"https:\/\/irsafam.com\/ielts\/timetable","name":"IeltsExamList"}}]1
life skills - A1 ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - B1 ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - General ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - A1 ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - B1 ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - General ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - A1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
life skills - B1 ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
ایرسافام تهران
۵۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - General ۱۴۰۱/۱۱/۲۲
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - Academic ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
ukvi - General ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ایرسافام تهران
۶۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال
رزرو آزمون
صدای مشتری اینستاگرام واتساپ ایرسافام