موسسه فرهنگی ایرسافام، آزمون های آزمایشی تحلیلی

irsafam.com حساب کاربری

آزمون آزمایشی تحلیلی - Analytical Mock Test

این آزمون ها نیز در شرایط کاملا مشابه با آزمون اصلی انجام شده و با دقت و به صورت کاملا استاندارد برنامه ریزی و اجرا

می گردد. کارنامه اولیه سه روز پس از آزمون کتبی به متقاضیان ارایه می گردد.


 تفاوت های دیگر این آزمون در ارایه امکانات زیر به متقاضیان است:

-  برگزاری مشاوره اختصاصی(حضوری برای تهران  و تلفنی برای دوستان در شهرستان ها)

-  امکان رویت برگه های Writing  در جلسه مشاوره حضوری

-  امکان شنیدن فایل صوتی Speaking  در جلسه مشاوره حضوری

- ارسال PDF تک صفحه ای توسط مشاور

این آزمون ها مناسب کسانی است که در حال برنامه ریزی برای آزمون یا تکمیل مراحل آموزشی هستند.


قوانین جلسه مشاوره:

-تماس تلفنی جهت هماهنگی این جلسه 10 الی 14 روز کاری پس از دریافت نتایج می باشد

- در صورت عدم حضور در زمان تعین شده ، فایل PDF ارسال می گردد و جلسه به هیچ عنوان قابل حذف و یا انتقال نمی باشد.

- زمان مشاوره 30 دقیقه می باشد و به صورت خصوصی بر گزار می گردد.

- .حضور متقاضیان 10 دقیقه پیش از زمان تعیین شده ضروری می باشد.